Wonen & Ruimte: Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving

De Partij van de Arbeid is een groot voorstander van sociale woningbouw, ook starters op de woningmarkt moeten de nodige aandacht krijgen. Uiteraard kan er alleen gebouwd worden als er een aantoonbare vraag is naar nieuwe woningen. Tevens moet het bouwen van woningen bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen, dat wil zeggen het behoud en verbeteren van belangrijke voorzieningen: scholen, winkels, huisartsenpraktijken, sportvoorzieningen en dorpshuizen. De vraag naar woningen waarin zorg verleend kan worden, zal naar onze verwachting in de komende jaren stijgen.

Daarom is het voor de Partij van de Arbeid Noord-Beveland belangrijk dat:

  • Duurzaam bouwen gestimuleerd blijft.
  • Er in elke kern op maat en naar behoefte gebouwd kan worden.
  • De startersregeling van kracht blijft.
  • De gemeente de regie blijft voeren bij ontwikkelplannen.
  • Duurzame renovaties zo mogelijk gesubsidieerd blijven.
  • Leegstand en verpaupering tegengegaan moet worden.
  • Er uiteindelijk een voldoende en betaalbaar woningaanbod ontstaat.
  • De openbare ruimte blijvend aandacht verdient voor een brede en veilige toegankelijkheid.