Financiën: De breedste schouders dragen de zwaarste lasten

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende periode bezuinigingen moet doorvoeren, dan wel terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. De Partij van de Arbeid Noord-Beveland kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt. Ook in financieel opzicht dient de burger centraal te staan.

Wat betekent dat voor de komende raadsperiode:

  • Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen opvangen.
  • Uitgaven moeten voortdurend getoetst worden op nut en noodzaak.
  • Rijksmiddelen, waaronder gelden voor de zorg. maar ook de middelen met betrekking tot decentralisaties, moeten worden geoormerkt, zodat deze middelen gegarandeerd op de juiste manier besteed worden.
  • De gemeentelijke organisatie levert, indien noodzakelijk, ook  een bijdrage aan de bezuinigingen, door  kritisch te blijven kijken naar de efficiency van de gemeentelijke diensten en medewerkers.

Maar bovenal willen wij dat Noord-Beveland die mensvriendelijke sociale samenleving is en blijft die we ons allen voor ogen hebben.