Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving

De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving, waarin een gezonde economie met fatsoenlijke werkgelegenheid hand in hand gaan, met een sociale manier van samenleven. Noord-Beveland is een lokale samenleving waarin solidariteit centraal staat, waar burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en de overheid, daar waar noodzakelijk, ondersteunend is. We proberen, als Partij van de Arbeid ons daarvoor probleemoplossend in te zetten.

De maatschappelijke ontwikkelingen laten een snel veranderend en onrustig beeld zien, ook in Noord-Beveland. De gemeente krijgt meer taken waarvoor goede oplossingen moeten worden gevonden. Op velerlei terrein zal bezuinigd moeten worden. Dat kan niet anders, want Noord-Beveland ontvangt aanzienlijk minder geld van het rijk. Het is van groot belang dat vrijwilligers-organisaties en verenigingen niet of nauwelijks gekort worden op subsidies. Zij zijn het sociale cement van de Noord-Bevelandse samenleving.

Bij te maken keuzes kiezen we voor mensen en niet voor stenen. De financiële middelen zullen in de komende periode schaars zijn. Niet alles kan en niet alles kan overal. Er zullen dus politieke keuzes gemaakt moeten worden. Bij het doen van deze keuzes staat de Partij van de Arbeid  Noord-Beveland altijd voor ogen dat deze vanuit een sociaal rechtvaardige grondhouding worden gedaan. Zo zal er altijd  blijvende aandacht zijn voor armoedebeleid, chronisch zieken en gehandicapten, binnen het draagkracht principe. Juist nu is uw stem op de Partij van de Arbeid van groot belang!

Enkele andere accenten zijn:

  • Zorgvuldig omgaan met omgeving, natuur en landschap.
  • Dorpskernen duurzaam blijven ontwikkelen.
  • Voorzieningen zo mogelijk dicht bij de mensen houden.
  • Blijvend aandacht voor een veilig en leefbaar Noord-Beveland.
  • Een luisterend oor houden voor onze inwoners.
  • Nieuwe innovatieve economische kansen benutten.
  • Inzet voor behoud en bevordering van biodiversiteit en ecosystemen voor zowel de leefbaarheid als de economie.

Om al deze redenen zijn de idealen van de Partij van de Arbeid Noord-Beveland ook in de periode 2014-2018 erg hard nodig. We rekenen daarbij op uw steun.