Standpunten

Zoeken

Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving

De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving, waarin een gezonde economie met fatsoenlijke werkgelegenheid hand in hand gaan, met een sociale manier van samenleven. Noord-Beveland is een lokale samenleving waarin solidariteit centraal staat, waar burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en de overheid, daar waar noodzakelijk, ondersteunend is. We proberen, als Partij van de Arbeid ons daarvoor probleemoplossend in te zetten.

Lees verder

Economie: Werk & werkgelegenheid heeft de prioriteit

De schrik van de economische crisis zit er bij iedereen goed in. We kunnen alleen maar raden welke financiële consequenties er in de toekomst nog volgen. Daarom staat de Partij van de Arbeid voor het verantwoord doorgaan op de gekozen weg. Een solide gemeentebegroting en ruimte voor de regierol waarvoor gekozen is, maar ook keuzes durven maken als dat nodig is. Werk en werkgelegenheid heeft daarbij de prioriteit.

Lees verder

Financiën: De breedste schouders dragen de zwaarste lasten

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende periode bezuinigingen moet doorvoeren, dan wel terughoudend moeten zijn in het doen van nieuwe investeringen. De Partij van de Arbeid Noord-Beveland kiest ervoor om bezuinigingen stapsgewijs te realiseren, zodat de menselijke maat niet uit het oog verloren raakt. Ook in financieel opzicht dient de burger centraal te staan.

Lees verder

Leefbaarheid & Veiligheid: Iedereen doet mee

De Partij van de Arbeid wil dat Noord-Beveland een sterke gemeente is waar iedereen meetelt. Een gemeente waar je postcode niet bepaalt hoe oud of succesvol je wordt, maar waar iedereen gelijke kansen heeft. Een gemeente waar iedereen meedoet en waar we niemand aan z’n lot over laten. De Partij van de Arbeid pleit voor een stevige aanpak van criminaliteit, maar repressie moet hand in hand gaan met preventie. Daarom moet het ontsporen van jongeren worden voorkomen en (jeugd)criminaliteit hard worden aangepakt.

Lees verder

Onderwijs & Jeugd: Geef het beste mee voor de toekomst

Voor de Partij van de Arbeid staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school als thuis. De Partij van de Arbeid wil dat de lokale overheid (de gemeente) zich mede verantwoordelijk voelt voor goed onderwijs in een fijne leer- en leefomgeving. Demografische krimp dwingt ook ons tot creatieve oplossingen. We verkennen op tijd nieuwe paden in het kader van bevolkingskrimp. Voor de wat oudere jeugd is het bieden van een perspectief en toekomst op Noord-Beveland een harde noodzaak.

Lees verder

Recreatie, Sport & Cultuur: Voor iedereen toegankelijk

In onze mooie recreatiegemeente zijn veel recreatievoorzieningen beschikbaar, stranden en strandjes, duinen en dijken, fiets-, wandel- en ruiterpaden dienen vrij toegankelijk te zijn en te blijven voor iedereen (inwoner en toerist). Sportvoorzieningen worden in samenspraak met de gebruikers (zoals de verenigingen) in stand gehouden. Cultuur en cultureel erfgoed behoren bij Noord-Beveland en verdienen blijvend de nodige aandacht en middelen.

Lees verder

Sociale voorzieningen: Zorg & welzijn dichtbij

Armoede moet geen levensstijl worden. Een uitgangspunt moet zijn dat iedereen die in staat is om zelfstandig in zijn/haar levensonderhoud te voorzien dit ook doet. Om in deze samenleving mee te kunnen zal iedereen naar draagkracht moeten bijdragen. Daarvoor zullen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Lees verder

Verkeer & Vervoer: Alle kernen veilig bereikbaar

Mede door de inzet van onze fractie is de gerealiseerde aanleg van veilige fietsverbindingen tussen Kamperland-Wissenkerke-Geersdijk al aardig op de goede weg. In de nabije toekomst worden er in samenwerking met het Waterschap ook fietsverbindingen tussen Geersdijk-Kortgene, Kortgene-Colijnsplaat en Colijnsplaat-Kats gerealiseerd.

Lees verder

Wonen & Ruimte: Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving

De Partij van de Arbeid is een groot voorstander van sociale woningbouw, ook starters op de woningmarkt moeten de nodige aandacht krijgen. Uiteraard kan er alleen gebouwd worden als er een aantoonbare vraag is naar nieuwe woningen. Tevens moet het bouwen van woningen bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen, dat wil zeggen het behoud en verbeteren van belangrijke voorzieningen: scholen, winkels, huisartsenpraktijken, sportvoorzieningen en dorpshuizen. De vraag naar woningen waarin zorg verleend kan worden, zal naar onze verwachting in de komende jaren stijgen.

Lees verder