Standpunten

Zoeken

Betrek de burgers

De overheid is er voor de burgers. Burgers moeten niet het gevoel krijgen dat zij achter de feiten aanlopen of dat besluiten op een ondoorzichtige manier worden genomen. De PvdA wil daarom dat de gemeente zich maximaal inspant om de bevolking te informeren en te betrekken in haar besluiten.

Lees verder

Help mensen op weg naar werk

Uitgangspunt moet zijn dat iedereen die kan werken, dat ook doet. Mensen die dat niet kunnen hebben recht opmontersteuning of begeleiding naar (vrijwilligers)werk. Noord-Beveland heeft een eigen sociaal loket en een goed declaratiefonds. De PvdA is van mening dat dit zo moet blijven. Inkomensondersteuning voor mensen met een inkomen lager dan 120% van het minimuminkomen moet blijven bestaan. Vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen en mantelzorgers zijn het cement van de Noord-Bevelandse samenleving. De subsidie voor deze organisaties dient behouden te blijven. Kinderarmoede helaas ook op Noord-Beveland adequaat bestrijden.

Lees verder

Manifest aanpak armoede en schulden op de Bevelanden

Een leven in armoede is geen prettig leven. Aan armoede hangen veel nare verschijnselen: arme inwoners zijn ongezonder, hebben veel stress, leven in een onveilige omgeving. Armoede geeft veel leed.

Lees verder

Schenk meer aandacht aan kunst en cultuur

Noord-Beveland heeft een rijk verleden wat kunst en cultuur betreft. Denk aan de kloosters, kerken en kastelen op het eiland en meer recent de deltawerken. Zoals de Zandkreekdam en de Veersedam. Met dit erfgoed kan meer worden gedaan. De PvdA wil dat Noord-Beveland zich profileert als kunst- en cultuureiland met evenementen fysieke kunst uitingen en bijvoorbeeld een kunst- en cultuurhuis.

Lees verder

Stimuleer de kleine scholen

De school is het hart van het dorp. Ook op Noord-Beveland zijn kleine scholen gesloten. De PvdA streeft naar een school in ieder dorp. Zolang er geen school is willen wij dat er een schoolbus rijdt.

Lees verder

Stimuleer een duurzame economie

De omslag naar duurzame economie biedt veel kansen. Noord-Beveland heeft alles om hiervan te profiteren: ruimte, water, een aantrekkelijk landschap en de nabijheid van grote bevolkingscentra. De PvdA wil ondernemers die vernieuwend en duurzaam ondernemen, en nieuwe economische dragers die een bijdrage leveren aan een leefbaar platteland maximaal ondersteunen.

Lees verder

Stop de kustbebouwing

De huisjesparken zijn de laatste tijd als paddenstoelen uit de grond geschoten. De PvdA wil daarom een onmiddellijke stop op de kustbebouwing op het eiland, dus ook aan de oevers van het Veerse Meer en de Oosterschelde. Investeringen en opknappen van de bestaande locaties geen probleem mits energie neutraal en verbetering van het landschap voorop staan.

Lees verder

Werk maken van energiebesparing

De gemeente Noord-Beveland heeft haar handtekening gezet onder het Zeeuws energieakkoord. Om deze klimaatdoelstelling te halen moet nog heel veel werk worden verzet. Zo moeten in Noord-Beveland jaarlijks minimaal honderd woningen energie neutraal worden gemaakt. Ook kan de gemeente een duisternisplan introduceren.

Lees verder

Winkelsluiting

Dit is uit de tijd. Ondernemers moeten zelf kunnen beslissen.

Lees verder

Zorg voor goede zorg

Noord-Beveland is dun bevolkt en voor veel zorgdiensten moet je in de auto stappen, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Om de mensen zolang mogelijk thuis te houden vindt de PvdA dat de gemeente zich zoveel mogelijk moet inspannen om zorg beschikbaar te maken en het te houden op het eiland zelf.

Lees verder

Zorg voor openbaar vervoer tussen de dorpen

Hoewel de doorgaande busverbinding op het eiland redelijk goed is geregeld zou de verbinding tussen de dorpen beter kunnen. De PvdA zou dan ook willen dat gemeente een eigen Noord-Bevelands vervoerssysteem op poten zet eventueel met vrijwilligers waarmee mensen tussen de dorpen kunnen reizen. Ook lagere school leerlingen kunnen van dit systeem gebruik maken.

Lees verder

Zorg voor voldoende en betaalbare woningen

Veel jonge Noord-Bevelander zijn op zoek naar een woonruimte, maar dit lukt niet altijd. De PvdA wil daarom dat er in iedere kern betaalbare, duurzame (starters)woningen opmaat en naar behoefte gebouwd gaan worden. De PvdA wil dat er een experiment gestart gaat worden met ‘tiny houses’ duurzaam en goedkoop en populair.

Lees verder