Door op 21 april 2017

Jongeren aan banen helpen werkt tegen krimp

De Partij van de Arbeid heeft 20 april 2017 een motie ingediend, die raadsbreed is aangenomen, om de werkgelegenheid voor jongeren te bevorderen en dit streven op te nemen in de economische agenda ‘De Bevelanden’.


De raad van Noord-Beveland, bijeen op 20 april 2017,

Overwegende dat:

  • Toenemende vergrijzing en het voorkomen van het wegtrekken van jongeren een uitdaging is voor de regio ‘De Bevelanden’;
  • Het aandeel van 65-plussers de komende 15 jaar zal stijgen tot ruim 26% van de totale bevolking;
  • Werkgelegenheid volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (2008) één van de basiselementen vormt om jongeren te behouden voor de regio;
  • In de economische agenda ‘De Bevelanden’ afspraken worden gemaakt met de Bevelandse gemeenten over de economische toekomst van de regio.

Is van mening dat:

  • Jongeren te weinig aandacht krijgen in de economische agenda ‘De Bevelanden’;
  • Er in de economische agenda ‘De Bevelanden’ een project moet worden opgenomen gericht om de werkgelegenheid voor jongeren te verhogen ;
  • Er in de economische agenda ‘De Bevelanden’ een project moet worden opgenomen waarbij bedrijfsleven en de onderwijswereld actief met elkaar samenwerken zodat de doorstroom van afgestudeerde studenten naar de arbeidsmarkt soepel verloopt;

Verzoekt het college om:

  • Samenwerking te zoeken met andere Bevelandse gemeenten om alsnog een project gericht op het verhogen van de werkgelegenheid van jongeren te ontwikkelen;
  • Samenwerking te zoeken met andere Bevelandse gemeenten om alsnog een project te ontwikkelen gericht op samenwerking tussen het bedrijfsleven en de onderwijswereld om de doorstroom van afgestudeerde studenten naar de arbeidsmarkt te verbeteren;
  • Deze plannen, samen met de andere Bevelandse gemeenten, toe te voegen aan de economische agenda ‘De Bevelanden’.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ellen van der Klooster, PvdA-fractie